Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Widuchowa - podinspektor do spraw funduszy pomocowych i inwestycji.


Wójt Gminy Widuchowa
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa

podinspektor do spraw funduszy pomocowych i inwestycji
........................................................................................................................................................
nazwa stanowiska pracy

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe o jednej z wymienionych specjalności: budowlanej, planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej, pozyskiwanie funduszy pomocowych,
b) obsługa komputera /programy WORD, Excel/,
c) znajomość przepisów w zakresie prawa budowlanego, zamówień publicznych, planowania przestrzennego, ochrony środowiska, pozyskiwania funduszy pomocowych w tym z Unii Europejskiej,
d) podstawowa znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania samorządów gminnych,
e) nieposzlakowana opinia,
f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

2. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność pracy w zespole,
b) odpowiedzialność, komunikatywność, dokładność,
c) posiadanie prawa jazdy kategorii B.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji i innych zadań (opracowywanie, składanie i realizacja projektów),
b) współudział przy opracowywaniu dokumentów i opracowań strategicznych,
c) opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich programów inwestycyjnych,
d) przygotowywanie dokumentacyjne zadań inwestycyjnych według procedur zamówień publicznych,
e) bieżący nadzór nad realizacją inwestycji, rozliczenie końcowe zadań i zgłaszanie do użytkowania,
f) prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie odbytych studiów),
d) kwestionariusz osobowy,
e) kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) oświadczenie o stanie zdrowia,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania przy naborze, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami),
h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pokój nr 22 (Referat Organizacyjny) lub pocztą na adres Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektor do spraw funduszy pomocowych i inwestycjiw terminie do dnia 12 maja 2008r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Widuchowa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Widuchowa (www.bip.widuchowa.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm. )”.

„W przypadku niezakwalifikowania mnie do danego etapu rekrutacji dokumenty aplikacyjne proszę odesłać/odbiorę osobiście* ”.

* - niewłaściwe skreślić

Z wytypowanym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na okres próbny.
Przewiduje się możliwość przedłużenia umowy na czas nieokreślony.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 25-04-2008 09:50:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 25-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 25-04-2008 09:50:39