Budżet Gminy Widuchowa na 2008 r.


UCHWAŁA Nr X/89/2007
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 86 ust 1, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170. poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 16.331.314 zł,
z tego:
1) dochody bieżące - 11.893.569 zł,
2) dochody majątkowe - 4.437.745 zł,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 19.200.609 zł,

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2.869.295 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 711.400 zł,
2) zaciąganych kredytów w kwocie - 2.128.295 zł,
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 29.600.zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.128.295 zł oraz rozchody w wysokości 259.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 120.300 zł,
2) celową w wysokości - 28.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Widuchowa w kwocie - 3.000 zł,
b) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Krzywin w kwocie - 4.163 zł,
c) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Żelechowo w kwocie- 3.116 zł,
d) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Żarczyn w kwocie - 2.514 zł,
e) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Kłodowo w kwocie - 859 zł,
f) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Ognica w kwocie - 2.473 zł,
g) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Polesiny w kwocie - 322 zł,
h) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Pacholęta w kwocie - 801 zł,
i) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Marwice w kwocie - 1.169 zł,
j) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Czarnówko w kwocie - 789 zł,
k) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Dębogóra w kwocie - 2.251 zł,
l) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Lubicz w kwocie - 3.461 zł,
m) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Bolkowice w kwocie - 825 zł,
n) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Rynica w kwocie - 1.257 zł,
o) wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.000 zł.

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:
1) inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem Nr 4
2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych: przychody - 1.962.203 zł, wydatki - 1.953.009 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - .10.100 zł,
2) wydatki - 10.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 800.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.128.295 zł;

§ 10. Ustala się dotacje: l) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w wysokości - 518.710 zł,
b. przedmiotowe (Załącznik Nr 9) w wysokości - 20.000 zł,
c. na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych (Załącznik Nr 10) w wysokości - 75.000 zł,
d. przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 11) w wysokości 19.585 zł
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne (Załącznik Nr 12) w wysokości 82.000 zł.

§ 11. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 13.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 54.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 4,
b. na finansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 5 do uchwały,
c. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,
3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000 zł,
8) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł,
9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Ustala się możliwość udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy oraz dla innych podmiotów i osób fizycznych wykonujących zadania związane z realizacją zadań gminy.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załączniki do pobrania

1 zal_Budzet_2008.xls (XLS, 27KB) 2008-01-16 11:50:56 454 razy
2 OBJASNIENIA__DO__PROJEKTU_BUDZETU_na__2008_rok_paulina.doc (DOC, 14KB) 2008-01-16 11:50:56 395 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 16-01-2008 11:50:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 16-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 16-01-2008 11:50:56